Sekretesspolicy

Bästa användare,

på den här sidan hittar du information om hur du kan hantera dina personuppgifter via den här webbplatsen (i det följande ”Webbplatsen”).

Vi tillhandahåller den här informationen dels för att uppfylla lagstadgade förpliktelser om skydd av personuppgifter enligt (EU)-förordning 2016/679 (i det följande ”Förordningen”), och dels eftersom vi är övertygade om att skydd av personuppgifter är en grundläggande värdering inom vårt företag. Vi vill ge dig tillgång till all information som kan hjälpa dig skydda din integritet och kontrollera användningen av dina uppgifter i relation till navigeringsupplevelsen på vår webbplats.

VÅRT FÖRETAG

Den här webbplatsen och de tjänster som tillhandahålls därigenom erbjuds av Candy Hoover Group S.r.l., som kommer att bearbeta dina uppgifter i enlighet med gällande lagar om skydd av personuppgifter. Du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

Registeransvarig och uppgiftsskyddsombud

Den registeransvarige, dvs. den person som tar beslut om databehandlingsmetoder och syften, är Candy Hoover Group S.r.l. med registrerat huvudkontor på adressen Via Comolli, 16 – 20861 Brugherio (MB) och administrativt kontor på adressen Via Privata Eden Fumagalli 20861 Brugherio (MB), Italien, IR-kod/företagsregister i Monza och Brianza 04666310158 – momsreg./VAT-nummer 00786860965 (i det följande benämnt ”CHG”).

Uppgiftsskyddsombudet (som i efterföljande text benämns ”DPO”) ansvarar för övervakning av överensstämmelse i enlighet med föreskrifterna för behandling av personuppgifter inom CHG.

Du kan kontakta DPO på följande e-postadress  data.protection@candy-group.com eller via vanlig post på adresserna:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy

For the attention of Data Protection Officer.

UPPGIFTER SOM VI BEARBETAR

När du använder webbplatsen drar du nytta av de tjänster som erbjuds, och du kan be om hjälp och support. I samband med detta behandlar CHG vissa av dina personuppgifter. Du hittar all information nedan.

Typ och källa till personuppgifter

När du besöker, konsulterar webbplatsen eller fyller i onlineformulär, till exempel vid önskemål om assistans, eller när du beslutar dig för att ta emot kommersiell kommunikation kan vi behandla följande personuppgifter (dvs. data avseende identifierade eller identifierbara personer):

 1. data som du tillhandahåller genom att fylla i onlineformulär, eller när tillämpligt, under tiden assistans lämnas till dig via telefon, till exempel för att begära assistans, inklusive identifieringsuppgifter (för- och efternamn), kontaktuppgifter (e-postadress, telefonnummer och mobilnummer), bostadsadress, information om inköpta produkter (inköpsdatum, produktkod och produktserie, produktpris osv.) samt vilken typ av assistans du begärde (inklusive information som ingår i utrymmet för detaljer om din begäran);
 2. data som vi samlar in medan du surfar på webbsidan (navigeringsuppgifter), till exempel IP-adress eller URI-adresser (Uniform Resource Identifier) till nödvändiga resurser, tidpunkt för begäran, metod som användes för att skicka begäran till servern, svarsfilens dimensioner, numerisk kod motsvarande svar skickat av servern (OK, fel, osv...) och andra parametrar avseende användarens OS och datorbaserad databehandlingsmiljö. Överföring av sådan information är underförstådd i användningen av kommunikationsprotokoll för Internet. Informationen samlas inte upp för associering med identifierade parter, berörda parter, men kan på grund av sin natur, genom behandling och association med data som lagras av tredje part, möjliggöra identifiering av användare. Sådan data kan användas för att fastställa ansvar i händelse av att datorrelaterade brott utförs mot webbplatsen.

DÄRFÖR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER

Användningen av dina personuppgifter är nödvändig för att du ska kunna använda webbplatsen på säkert sätt, för att kunna ta emot hjälp avseende produkten eller tjänster som har samband med produkten, registrera din apparat, samt hantera alla ytterligare önskemål och erhålla servicerelaterad kommunikation.

Det är viktigt för oss att veta mer om hur våra tjänster används, och om våra användare, så att vi kan erbjuda dig och andra användare tjänster som blir allt tryggare och som ligger i linje med marknadens förväntningar. För att göra detta kan vi även analysera data aggregerad form. Med ditt samtycke kan vi använda den här informationen för att kontakta dig och föreslå produkter eller tjänster från Candy Group, eller från våra samarbetspartners, som vi tror kan intressera dig. Du hittar all information nedan.

Syfte och juridisk grund för behandlingen av personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att behandlas i följande syften:

 1. att tillåta dig navigera säkert på webbplatsen och förbättra din webbupplevelse;
 2. att besvara din begäran om assistans med handhavande, användning och underhåll av en hushållsapparat eller att besvara dina frågor om våra produkter och tjänster. Om vi ber dig fylla i ett formulär för att skicka en fråga, kom ihåg att uppgifter i fälten märkta med en asterisk är obligatoriska eftersom vi inte kan hantera din fråga eller behandla den om vi inte har fått den här informationen från dig. Vi kan samla in och behandla dessa uppgifter utan ditt samtycke eftersom de är nödvändiga för att erbjuda dig den tjänst du har efterfrågat;
 3. att tillåta dig registrera din apparat och dra nytta av alla extra garantier, erhålla uppdateringar om din apparat samt servicekommunikationer, tillåta dig se information om dig och din apparat, samt begära assistanstjänster. Om vi ber dig fylla i ett formulär för att skicka en fråga, kom ihåg att uppgifter i fält märkta med asterisk är obligatoriska eftersom vi inte kan hantera din fråga eller behandla den om vi inte har fått den här informationen från dig. Vi kan samla in och behandla dessa uppgifter utan ditt samtycke eftersom de är nödvändiga för att erbjuda dig den tjänst du har efterfrågat;
 4. för att ta emot vårt nyhetsbrev om du abonnerar på den här tjänsten. I det här fallet är behandlingen nödvändig för att du ska kunna ha tillgång till själva tjänsten;
 5. för att erhålla kommersiell och marknadsrelaterad kommunikation, med automatiserade medel som t.ex. e-post, SMS, samt telefonsamtal via operatör avseende produkter från CHG och eventuellt andra företag inom Candy-koncernen, för att delta i marknadsundersökningar och enkäter för att fastställa hur nöjda kunderna är med produkter och assistans, och att bjuda in dig till initiativ och evenemang organiserade av CHG. Därför krävs ditt samtycke och detta är den juridiska grunden för uppgiftsbehandlingen. Om du inte invänder mot detta genom att kontakta oss på ovanstående adresser vill vi vara säkra på att vi endast skickar information som är av intresse för dig, och kommer vi endast att kontakta dig med erbjudanden eller kommunikation som är lämplig enligt din profil, baserat på dina preferenser, registrerade produkter och användningen av våra tjänster. Kom ihåg att om du inte samtycker eller om du inte tillhandahåller de uppgifter som är nödvändiga för dessa syften kan du använda våra tjänster fullständigt och fritt, men du kommer inte att få några kommersiella erbjudanden eller kampanjerbjudanden om våra produkter;
 6. för att analysera din onlineaktivitet på webbplatsen, även genom användning av data insamlad från andra webbplatser tillhörande CHG eller tredje part, genom verktyg för användarspårning enligt beskrivningen i vår cookiepolicy som finns tillgänglig via följande länk [http://www.hoover.se/sv_SE/cookie-policy];
 7. för att ta emot kommersiella erbjudanden eller kampanjerbjudanden från våra affärspartners som arbetar inom assistans och tillhandahållande av försäkringsprodukter (t.ex. förlängningar av garantier som betalas i delposter, försäkringspolicyer), för deras marknadsföringsaktiviteter, även baserat på dina preferenser och de produkter du har köpt. Därför krävs ditt samtycke och detta är den juridiska grunden för uppgiftsbehandlingen. Kom ihåg att om du inte samtycker eller om du inte tillhandahåller de uppgifter som är nödvändiga för dessa syften kan du fortsätta använda våra tjänster fritt.

SÅ BEHANDLAS DINA UPPGIFTER

Vi behandlar huvudsakligen dina uppgifter genom verktyg för registrering, extrahering, analys och arkivering, skyddade av system som erbjuder säkerhet enligt industristandard. Vi behandlar och lagrar endast dina uppgifter under den tid som är nödvändig för oss att utföra ovanstående aktiviteter och vi använder tekniska och organisationsmässiga lösningar för borttagning av uppgifter efter att aktiviteterna har slutförts. Du hittar all information nedan.

Bearbetningsmetoder

Dina uppgifter behandlas huvudsakligen med hjälp av datorsystem och analysverktyg som hanteras av auktoriserad personal utbildad av CHG. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att principerna om rättvisa, laglighet och transparens efterföljs enligt gällande lagar om skydd av personuppgifter (inklusive förordningen), vi skyddar din sekretess genom tekniska och organisationsmässiga säkerhetsåtgärder som ger tillräcklig säkerhet i syfte att förhindra förluster, missbruk och felaktig användning, såväl som obehörig åtkomst till dina uppgifter. Vi kan också använda digitala kommunikationskanaler (e-post, snabbmeddelandesystem osv.) och telefon (samtal, textmeddelanden osv.) och vanlig postgång.

Datalagring

Dina uppgifter sparas under den tidsperiod som är strängt nödvändig för att uppfylla de syften för vilka insamlingen skedde, och i civila syften maximalt 10 år. Profileringsdata, om någon, kommer inte att lagras under längre tid än 2 år.

Om du har abonnerat på nyhetsbrevet eller samtyckt till att ta emot vår kommersiella kommunikation kan du begära att dessa tjänster stoppas när som helst genom att skriva till någon av adresserna nedan. I det här fallet kommer dina uppgifter endast att sparas i syfte att fortsätta tillhandahålla dig de övriga tjänster som du har begärt (t.ex. registrering av en produkt för relevant garanti där tillämpligt, önskemål om assistans osv.). Om du har samtyckt till att ta emot kommersiell kommunikation från oss kan du när som helst invända mot profilering och personanpassning av erbjudanden enligt nedanstående specifikation.

SÅ DELAR VI DINA UPPGIFTER

För att garantera webbplatsens funktion och för att erbjuda dig de tjänster som webbplatsen innehåller anlitar CHG leverantörer från tredje part. Dessa leverantörers åtkomst till dina uppgifter regleras i särskilda avtal som begränsar användningen av sådana uppgifter till sådant som är nödvändigt för att möjliggöra webbplatsens funktion och de tjänster som erbjuds på webbplatsen i enlighet med våra anvisningar. Dessa bolag fungerar som biträden (i det följande ”Personuppgiftsbiträden”) och du kan begära att de svarar direkt om de behandlar uppgifterna på ett sätt som inte överensstämmer med mottagna anvisningar.

CHG lagrar i princip uppgifter i Italien eller Europeiska Unionen, men vissa uppgifter kan hanteras av leverantörer lokaliserade utanför Europeiska Unionen. I sådana fall har CHG ställt upp särskilda avtal som binder leverantören till dels ovan nämnda garantier, men också till de extra garantier som stipuleras enligt förordningen (t.ex. anpassning av avtal godkända av EU-kommissionen i enlighet med förordningen). 

Du hittar all information nedan.

Kommunikation och spridning av uppgifter

Dina uppgifter kan kommuniceras till auktoriserad CHG-personal utan att gällande lag överträds och utan att uppgifterna undermineras. Berörd personal har erhållit korrekt information och utbildning. Uppgifterna kan också överföras till personer från tredje part som representerar och arbetar på uppdrag av CHG som registeransvariga, inklusive företag som tillhandahåller assistans för hushållsapparater före och efter försäljning.

Vid en begäran om assistans kommer dina uppgifter att behandlas av bolagen i ditt land, i rollen som Personuppgiftsansvarig, inom Candy Group som erbjuder sådana tjänster, och därmed kan de komma åt information om alla anmälda avvikelser eller fel som rör produkterna.

Förutom detta, och för specifika krav avseende de servrar som används av CHG och/eller dess leverantörer, använder CHG också leverantörer – registeransvariga – i tredje land utanför Europeiska Unionen för vissa tjänster (inklusive telefonsupport och hostingtjänster). I sådana fall åtar sig CHG att säkerställa en tillräcklig skydds- och säkerhetsnivå, inklusive avtal och standardmässiga avtalsklausuler. För uppgifter som har registrerats i CRM, har berörd leverantör har följt sekretessbestämmelserna.

Under den normala näringsverksamheten kan dina uppgifter delas med yrkespersoner, konsultföretag eller andra personer som arbetar som oberoende registeransvariga.

Med ditt samtycke kan dina uppgifter överföras till andra parter inom ramen för deras roll som oberoende Personuppgiftsansvariga. Detta innefattar CHG:s affärspartners som arbetar inom assistans och tillhandahållande av försäkringsprodukter (t.ex. förlängningar av garantier där betalningen sker i delposter, eller försäkringspolicyer) inom ramen för deras egna marknadsförings- eller serviceaktiviteter.

I händelse av samtycke till behandling av data i marknadsföringssyfte kan dina uppgifter också behandlas av marknadsföringsagenturer, eller andra företag, till exempel databehandlingsföretag, i syfte som har samband med hantering och leverans av nyhetsbrev och företagsinformation via e-post, direktreklam, marknadsstudier eller andra kampanjaktiviteter, till exempel tävlingar och prisutdelningar.

Slutligen kan nämnas att om CHG är engagerat i företagstransaktioner, inklusive extraordinära transaktioner, kan uppgifterna delas med personer som arbetar med sådana transaktioner samt med yrkespersoner som stöder CHG eller övriga personer som är engagerade i sådana transaktioner, om detta är nödvändigt för att kunna utföra relevanta bedömningar.

Om du vill ha mer information om sådana registeransvariga personer som behandlar dina uppgifter i egenskap av representant för CHG kan du skriva till CHG och adressera meddelandet till DPO (Data Protection Officer–uppgiftsskyddsombudet) eller till dessa e-postadresser data.protection@candy-group.com.

DINA RÄTTIGHETER ENLIGT LAG OCH HUR DU UTÖVAR DEM

Lagen ger dig rätt att kontrollera hur dina uppgifter behandlas och du har också rätt att, vid behov, begränsa användningen av dina uppgifter. Du kan utöva dina rättigheter när som helst och kostnadsfritt genom att kontakta vårt företag och skriva till adresserna som anges i början. CHG kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att underlätta utövandet av dina rättigheter.

Du hittar all information nedan. 

Registrerade personers rättigheter

Enligt förordningens artiklar 15-21 har du rätt att:

 • erhålla bekräftelse på förekomst av dina personuppgifter, erhålla åtkomst till innehållet samt inhämta en kopia (rätt att få tillgång),
 • uppdatera, modifiera och/eller korrigera dina personuppgifter (rätt till korrigering),
 • begära avslut eller begränsning av behandlingen av personuppgifter i de fall som omfattas av förordningarna, inklusive det fall då data behandlades i strid med lagen eller om det inte är nödvändigt att lagra data i de syften för vilka uppgifterna samlades in eller på annat sätt bearbetades (rätt till avslut och rätt till begränsning),
 • återkalla samtycke, om sådant har givits, när som helst och utan att åsamka skada på den lagenliga databehandling som omfattades av samtycke som gavs före återkallandet (rätt att återkalla samtycke),
 • att, inom gränserna för förordningens villkor, erhålla en kopia på de uppgifter som du har tillhandahållit, i ett strukturerat format, vanligt förekommande och läsbart med hjälp av automatisk utrustning samt att begära att sådana uppgifter överförs till en annan registeransvarig om detta är tekniskt möjligt(rätt till dataportabilitet),
 • invända mot behandling i de fall som täcks in av förordningen (rätt till invändning).

Vi informerar dig om att önskemål om borttagning av uppgifter omfattas av gällande lagar och föreskrifter avseende lagring av dokument.

Du kan utöva dina rättigheter när som helst genom att skicka e-post till  data.protection@candy-group.com eller skriva till

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy

For the attention of Data Protection Officer (DPO).

När du kontaktar oss måste du uppge ditt namn samt e-postadress, postadress och/eller telefonnummer för att säkerställa att vi kan hantera ditt önskemål korrekt.

Om du tror att dina uppgifter inte har behandlats i enlighet med gällande lag eller om en tvist föreligger om uppgifternas användning kan du framställa ett klagomål till tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där du bor, arbetar eller där den påstådda överträdelsen inträffade.

Ytterligare information – Länkar

Webbplatsen innehåller också länkar till tredje parts webbplatser. Vi uppmanar dig därför att även läsa deras sekretesspolicy så att du vet hur och i vilka syften dina uppgifter behandlas via dessa webbplatser.

Uppdatering av denna sekretesspolicy

Den här sekretesspolicyn kan uppdateras med tiden, och CHG kommer därför att visa datum för senaste uppdatering i slutet av policyn.

Senaste uppdatering 08/04/2019